Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI PAKOWNYDOM.PL

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych pozyskanych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego http://www.pakownydom.pl („Serwis”).

Administrator danych osobowych

Administratorem Serwisu oraz administratorem danych osobowych jest Pakowny Dom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach (44-100) przy ul. Zwycięstwa 14/105, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000749264, NIP: 6312681987, REGON: 381397485 (dalej „Administrator”).

Kontakt z nami

Wszelkie zapytania oraz decyzje z przetwarzaniem i ochroną Twoich danych osobowych możesz kierować do nas w formie:

lub

 • (b) pisemnej na adres: Pakowny Dom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gliwicach (44-100) przy ul. Zwycięstwa 14/105.

Kategorie zbieranych danych. Dobrowolność podania danych.

Podczas korzystania z Serwisu za pośrednictwem plików cookies mogą być pobierane informacje, w szczególności: adres IP, adres URL,  żądania, nazwa domeny, identyfikator urządzenia, mobilny identyfikator reklamowy, identyfikator plików cookie, typ przeglądarki, język przeglądarki, liczba kliknięć, czas spędzony na poszczególnych stronach, data i godzina korzystania z serwisu lub aplikacji, typ i wersja systemu operacyjnego, rozdzielczość ekranu, dane zbierane w dziennikach serwera. Więcej o plikach cookies przeczytasz w sekcji  „Pliki cookie (ciasteczka) i inne podobne technologie”.

Możemy również zbierać Twoje dane osobowe, gdy kontaktujesz się z nami bezpośrednio, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej. Do zbieranych danych należą w szczególności imię, nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz inne dane osobowe udostępnione przez Ciebie. Podanie danych jest dobrowolne, lecz podanie podstawowych danych kontaktowych jest niezbędne w celu obsługi Twojego zapytania.

Odnośniki do innych serwisów

Na stronach Serwisu mogą znajdować się odwołania do innych serwisów internetowych, które stosują własne polityki prywatności. Rekomendujemy zapoznanie się z każdą z takich polityk, ponieważ Serwis nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące w tych serwisach.

Cel i podstawa przetwarzania danych osobowych

Twoje dane osobowe możemy przetwarzać w następujących celach:

Cel przetwarzaniaPodstawa przetwarzania
Obsługa złożonego przez Ciebie zapytania, wniosku lub rozpatrzenia reklamacji i komunikacji z Tobą w tym zakresienasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeńnasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Zapobieganie oszustwom i nadużyciomnasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)
Zapewnienie bezpieczeństwa Systemu i informacji przetwarzanych za jego pośrednictwemnasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

Okres przechowywania danych osobowych

Dane przechowujemy przez okres niezbędny do celów wynikających z naszych prawnie uzasadnionych interesów wskazanych powyżej.

Dane przetwarzane na potrzeby obsługi złożonego przez Ciebie zapytania, wniosku lub rozpatrzenia reklamacji, w tym kontaktowanie się z Tobą w związku z powyższym będą przechowywane przez okres niezbędny do ich obsługi i komunikacji z Tobą w tym zakresie.

Okres przechowywania może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie Twoich osobowych będzie niezbędne dla ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez nas.

Odbiorcy danych osobowych

W zależności od konkretnego przypadku Twoje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na naszą rzecz, w szczególności podmiotom świadczącym usługi doradztwa prawnego, dostawcom usług informatycznych (poczty elektronicznej, hostingu, utrzymania Serwisu, utrzymania oprogramowania służącego zarządzaniu bazami klientów), podmiotom wspierającym nasze działania marketingowe (dostawcom usług e-mail marketing, pośrednikom oferującym nasze usługi).

Ponadto Twoje dane osobowe mogą być przekazywane, w niezbędnym zakresie, innym podmiotom z grupy PAK INVEST sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach.

Wszystkie podmioty, które przetwarzają na nasze zlecenie Twoje dane osobowe zobowiązane są zapewnić odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia ochrony Twoich danych osobowych. Podmioty przetwarzające Twoje dane osobowe na nasze zlecenie mogą je przetwarzać jedynie na nasze udokumentowane polecenie oraz w celu przez nas wskazanym. Przekazywanie danych osobowych odbywa się zgodnie z wymogami prawnymi, w szczególności powierzamy przetwarzanie danych w swoim imieniu na podstawie odpowiednich umów.

Twoje dane przetwarzamy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane do kraju trzeciego (np. w ramach świadczonych na naszą rzecz usługi informatycznych) tylko wtedy, gdy spełnione są warunki określone w przepisach prawa, w tym:

 • kraj, do którego przekazujemy dane osobowe zapewnia odpowiedni poziom ochrony zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej;
 • dane są przekazywane na podstawie standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską;
 • przekazanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub ochrony roszczeń;
 • wyraźnie zgodziłeś się na przekazanie.

Aby uzyskać więcej informacji na temat przekazywania danych do państw trzecich, w tym odpowiednich zabezpieczeń, skontaktuj się z nami.

Twoje prawa

Masz prawo dostępu do Twoich danych, które przechowujemy jako administrator. Prawo to możesz wykonywać poprzez wysłanie do nas wiadomości e-mail.

 • Zmiana danych osobowych ich sprostowanie, lub usunięcie

Zmiany, w tym zaktualizowanie, sprostowanie lub usunięcie Twoich danych osobowych które przetwarzamy możesz dokonać poprzez wysłanie do nas wiadomości e-mail.

Z prawa do usunięcia danych możesz skorzystać np. gdy Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez nas albo gdy wycofasz swoją zgodę na przetwarzanie danych.

 • Wycofanie zgody

W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, możesz w dowolnej chwili wycofać tę zgodę. Informujemy o tym prawie w każdym momencie zbierania zgód i umożliwiamy wycofanie zgody w tak łatwy sposób, jak jej udzielono. Celem cofnięcia zgody, prosimy o przesłanie do nas wiadomości e-mail.

 • Prawo do ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Masz prawo ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w dowolnej chwili, ze względu na szczególną sytuację, chyba że przetwarzanie jest wymagane zgodnie z przepisami prawa.

Możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację;
 • dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Z kolei w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych informujemy, że przysługuje ono gdy:

 • kwestionujesz prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający sprawdzić nam prawidłowość tych danych;
 • przetwarzanie jest niezgodne z prawem, oraz sprzeciwiasz się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
 • nie potrzebujemy już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Tobie, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • wniosłeś sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania danych przez nas do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec Twoich podstaw sprzeciwu.
 • Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo do przeniesienie dotyczących Ciebie danych oraz masz prawo przesłania tych danych za naszym pośrednictwem innemu administratorowi, jeżeli:

 • przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, w myśl art. 6 ust. 1 lit. a RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO; lub
 • przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy, w myśl art. 6 ust. 1 lit. b RODO; oraz
 • przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Wykonując prawo do przenoszenia danych możesz żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez nas bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Prawo do przenoszenia danych nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób. W przypadku chęci realizacji tych praw, należy wysłać do nas wiadomość e-mail.

 • Wszelkie pozostałe pytania, wątpliwości i skargi

W razie, gdyby pojawiły się jakiekolwiek pytania, zastrzeżenia lub wątpliwości dotyczące treści niniejszej Polityki Prywatności lub sposobu w jaki przetwarzane są dane osobowe, jak również skargi dotyczące tych kwestii, prosimy o przesłanie e-maila wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi skargi. Wszelkie otrzymane skargi zostaną rozpatrzone i udzielone zostaną na nie odpowiedzi.

Masz również prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Profilowanie. Automatyczne podejmowanie decyzji

W związku z korzystaniem z Serwisu nie stosujemy profilowania lub automatycznego podejmowania decyzji.

Piliki cookie (ciasteczka) i podobne technologie

W niektórych przypadkach Administrator i dostawcy usług wykorzystują „cookie”, znaczniki nawigacyjne oraz inne technologie, aby automatycznie gromadzić informacje określonego rodzaju podczas wizyt na naszej stronie internetowej lub za pośrednictwem adresów e-mail. Gromadzenie tego typu informacji pozwoli nam lepiej zrozumieć I usprawnić działanie, funkcjonalność oraz wydajność Serwisu oraz określić efektywność naszych działań marketingowych.

Nie zawsze gromadzone w ten sposób informacje stanowią dane osobowe, tzn. pozwalają nam zidentyfikować konkretną osobę, jednak może się tak stać na przykład, gdy możliwe będzie powiązanie adresu IP lub informacji o lokalizacji z konkretnym adresem e-mail.

Adres IP to numer przypisywany komputerowi podczas połączenia z Internetem, który umożliwia komunikację pomiędzy danym komputerem i serwerem. Adresy IP osób odwiedzających stronę mogą być rejestrowane w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemu informatycznego oraz dla celów diagnostycznych. Informacje te mogą być również wykorzystane w formie zbiorczej w celu przeprowadzenia analizy trendów internetowych oraz oceny działania serwisu internetowego.

Informujemy, iż w celu dostosowania treści i usług Serwisu do indywidualnych zainteresowań oraz potrzeb użytkowników, używamy informacji zapisywanych przez serwery na urządzeniach końcowych użytkownika (komputer, tablet, smartphone etc.), które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia, czyli tzw. „cookies”. Serwery te mogą także używać innych technologii o funkcjach
podobnych lub tożsamych z „cookies”.

„Cookies” to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które poprzez zapisanie w urządzeniu końcowym użytkownika umożliwiają poznanie jego zachowań, zainteresowań i potrzeb. „Cookies” dostarczają m.in. danych statystycznych o korzystaniu przez z Serwisu i jego funkcjonalności. „Cookies” co do zasady nie identyfikują danych osobowych użytkownika. „Cookies” zawsze zawierają nazwę domeny Serwisu oraz czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym.

„Cookies” mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z Administratorem reklamodawcami, firmami badawczymi czy dostawcami aplikacji multimedialnych. Poniżej przedstawiamy listę naszych zaufanych podmiotów, którym pozwalamy używać na naszych stronach „cookies”.

Pliki „cookies” wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron Serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, ponieważ „cookies” pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisów korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ich ulepszanie (sprawdzamy, ile mamy użytkowników, jak długo użytkownicy korzystają z naszego serwisu, jakie szczególnie treści ich interesują)
 • dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań, poprzez tzw. profilowanie, czyli weryfikację ich zainteresowań i preferencji wynikających z analizy stron internetowych
  z których korzysta użytkownik.

W ramach Serwisu możemy stosować następujące rodzaje plików „cookies”:

 • tzw. niezbędne pliki „cookies”, umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w serwisie.
 • pliki „cookies” służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu,
 • pliki „cookies”, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu,
 • tzw. funkcjonalne pliki „cookies”, umożliwiają zapamiętanie preferowanych przez użytkownika funkcjonalności serwisu.
 • tzw. reklamowe pliki „cookies”, umozliwiają dostarczenie treści reklamowych dostosowanych do zainteresowań użytkownika.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym użytkownika.

Każdy z użytkowników ma możliwość, w każdej chwili, wyłączyć w swoim oprogramowaniu opcję przyjmowania „cookies”. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Wyłączenie „cookies” może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług w ramach Serwisu, jednakże nie spowoduje to braku możliwości czytania czy oglądania treści zamieszczanych w ramach Serwisu, z wyjątkiem tych, do których dostęp wymaga logowania.

Wyrażenie zgody przez użytkownika na przyjmowanie „cookies” odbywa się poprzez zmianę ustawień przeglądarki umożliwiających przetwarzanie „cookies” lub poprzez wyrażenie zgody w odpowiednim „oknie” w Serwisie.

Administrator może zbierać i wykorzystywać dane dotyczące geograficznej lokalizacji komputera lub urządzenia mobilnego użytkownika. Dane dotyczące lokalizacji są zbierane w celu dostarczenia użytkownikom informacji o usługach, które naszym zdaniem mogą ich zainteresować ze względu na ich lokalizację. Są one także gromadzone w celu doskonalenia naszych produktów i usług opartych na rozwiązaniach geolokalizacyjnych.

Zmiany Polityki prywatności

Serwis może z czasem ulegać zmianom. Zmianie będą również ulegały technologie, standardy oraz wymogi prawne.

Oznacza to, że w przyszłości możemy wprowadzać modyfikacje w niniejszej Polityce Prywatności. Korzystanie z Serwisu po wejściu w życie takich zmian oznacza ich akceptację.